Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu, một số công việc vụ thể Doanh nghiệp phải thực hiện như sau:

 

 1. Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế cấp Quận để thiết lập HS thuế ban đầu , kê khai, nộp thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhân thành lập mới doanh nghiệp hoăc thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các tờ báo viết trong ba số liên tiếp.
 3. Treo biển hiệu Công ty đúng quy định.
 4. Gởi thông báo về việc đã góp đủ vốn cho phòng đăng kí kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cam kết góp vốn.
 5. Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 15 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 6. Lập sổ đăng ký thành viên nếu là Công ty TNHH, sổ đăng ký cổ đông nếu là Công Ty Cổ Phần.
 7. Hàng năm nộp báo cáo tài chính tại phòng thống kê quận- huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.Thời gian nộp : 30 ngày đối với DNTN và Công Ty Hợp Doanh, 90 ngày đối với Công TY TNHH và Công Ty CP, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 8. Trường hợp phát hiện nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung HS đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền gởi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh điều chỉnh nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Không tự ý sữa chữa- làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt vi phạm hành chính.
 9. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu của Doanh nghiệp tại trụ sở chính theo quy định tại điều 12 của luật doanh nghiệp.
 10. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm dừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
 11. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp quyết định thay đổi các nội dung.
 12. Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai HS đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính đầy đủ, hợp pháp trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong HS đăng ký doanh nghiệp.
 13. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trách nhiệm về tính hợp lệ của HS đăng kí doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm của doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng kí doanh nghiệp. Cơ quan dang ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông trong Công ty với nhau hoặc các tổ chức cá nhân khác trong quá trình hoạt động.