Trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh là yêu cầu tất yếu của mỗi doanh nghiệp. Bạn muốn mở rộng thị trường, thay đổi mũi nhon kinh doanh, việc hoàn thành các thủ tục pháp lý về bổ sung ngành nghề kinh doanh là yêu cầu bắt buộc theo Luật Doanh Nghiệp 2014.

CƠ SỞ PHÁP LÝ KHI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN THÔNG BÁO BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156 năm 2013.

HỒ SƠ THAY ĐỔI BỔ SUNG NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH

  1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
  2. Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
  3. Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
  4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định(Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định);
  5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề);
  6. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
  7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
  8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
  9. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).

 

Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ tư vấn khi đến với công ty An Thái Dương!